ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

I. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ. ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА

1. Настоящата политика има за цел на обхване дейностите на АВАНТ ЕКС ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Триадица”, ул. “Забърде” № 1 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, ул. Алабин № 34, ет. 2, ЕИК: 175026775 /наричано по-долу Дружеството/ , при които се събира, съхраняват и обработва лични данни чрез Интернет страницата www. Store.wizzydeal.com .

Личните данни, събирани в хода на работата на Дружеството се обработват в съответствие с действащото законодателство в областта на защитата на личните данни и в съотвествие с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR), както и в съответствие със Закона за електронната търговия

По смисъла на настоящата политика „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;


II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ И С КАКВА ЦЕЛ

2.1. Дружеството събира следните лични данни, в зависимост от конкретните услуги, които Вие сте заявили за ползване от Интернет страницата ни: Вашите имена, IP адрес, адрес, имейл адрес. За нуждите на извършване на банков превод при рекламация от Ваша страна при закупен от нас Продукт може да се наложи да поискаме и данни за банка и банкова сметка, по която да извършим банков превод.

2.2. Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Дружеството са:

2.2.1. За изпълнение на договор или преддоговорни отношения:

а/ Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на Дружеството на основание сключването на договор;

б/ за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги

в/ изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор; обслужване на отказ от сделка

г/ уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;

д/ осъществяване на гаранционно и следгаранционно обслужване;

2.2.2. За изпълнение на нормативно установени задължения на Дружеството:

а/ за издаване на фактура, съгласно Закона за счетоводството;

б/ изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите

в/ предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

г/ предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

д/ задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

е/ предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

ж/ удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн

2.2.3. За защита на наш легитимен интерес

а/ Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

б/ За установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти.

в/ Изпращане на важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

г/ При възникнал съдебен спор за завеждане или отговор на искова молба или за предоставяне на необходима информация в хода на делото.

2.2.4. С изричното Ваше съгласие

а/. Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация);

б/ За вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Дружеството.

в/ Маркетингови дейности на Дружеството.

3. В дружеството не се събират лични данни на лица под 18 години.


III. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. При отказана или нереализирана поръчка от нашия електронен магазин, изтриваме Вашите данни. При реализирана поръчка съхраняваме данните до една година след датата на изпълнението на поръчката или до окончателното уреждане на всички финансови отношения между нас. Когато в нормативен акт е определен срок за съхраняване на определени данни в определен срок, каквито задължения има в Закона за счетоводството, Закона за електронните съобщения, давностните срокове за предявяване на претенции по Закона за задълженията и договори и др.

3.2. Личните данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

3.3. Независимо от горното, лични данни, свързани със съдебни дела, жалби или възражения от и срещу Дружеството, както и срещу трети лица, не се заличават до приключване на съдебните или административни производства, по които те са представени.


IV. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

4. 1. Дружеството може да предоставя лични данни само в определени случаи , на доверени партньори или на публични органи. Ние може да предоставим Вашите данни на следните трети лица:

4.1.1 На доставчици на услуги – куриерска фирма, подизпълнители по договор, доставчици на Продукти, които ще изпълнят Вашия договор и ще Ви предоставят закупения от Вас Продукт;

4.1. 2. На публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление т.н.) - само ако това се налага в изпълнение на нормативна разпоредба или за защита на наш легитимен интерес;

4.1. 3. на нашите счетоводители, на IT компанията, поддържаща информационната ни система;

41. .4. На свързани с нас лица – за статистически и маркетингови цели.

При предоставянето на лични данни на трети лица, Дружеството изисква от третите лица да се задължат да полагат същата грижа при събиране, съхраняване и обработване на личните данни, каквато полага Дружеството.


V. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

5.1. Всяко лице, чиито лични данни са събрани от Дружеството има право :

а/ Да бъде информиран за това, как се обработват личните му данни, с какво цел, на кого се предоставят, и за какъв срок се съхраняват от Дружеството;

б/ Да получи достъп до собствените си лични данни;

в/ да поиска коригиране (ако данните са неточни);

г/ Да поиска изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“), ако:

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

д/ Да поиска ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако:

- Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

- Обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

· Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- Субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

е/ Да поиска личните му данни са бъдат предоставени на друг администратор;

ж/ Да възрази спрямо обработването на негови лични данни;

5.2. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

5.3 Независимо от всичко изброено по-горе, субектът на лични данни има право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени

VI. COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

6.1 Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.
6.2. Store.wizzydeal.com не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши правилното функциониране на сайта.

6.3.Социални мрежи
Достaпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове.

АВАНТ ЕКС ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.


VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Дружеството взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Дружеството използва кодиране, чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

7.2 Всички служители на Дружеството са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.


VII. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата политика е приета на 21 май 2018 г. Тя може да бъде периодично променяна и актуализирана. Всяка промяна и/или актуализация ще бъде публикувана на нашия уебсайт и в секция „Новини“ ще се публикува съобщение за актуализацията.