Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Настоящите Общи условия регулират отношенията между:

"АВАНТ ЕКС ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, с ЕИК: 175026775, със седалище и адрес на управление гр. София - 1408, район “Триадица”, ул. “Забърде” № 1 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, ул. Алабин № 34, ет. 2, е-mail office@wizzydeal.com, тел: 02/9801341 , представлявано заедно и поотделно от Росина Стратиева Борисова и Наталия Дончева Баевска — Управители, (наричано за кратност по-долу „Оператор“), 

и

Потребителят, който е пълнолетно физическо лице или представител на лице, осъществило достъп до сайта, наричано за краткост "Потребител", 

като настоящите Общи условия имат силата на договор между Оператора и Потребителя и уреждат отношенията между тях

Общи положения.

Чл. 1. Чрез Сайта Операторът от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, предоставя на Потребителя възможността да ползва услуги или да закупи стоки, съгласно настоящите Общи условия и при стриктното спазване на изискванията, определени в тях и в действащото в Република България законодателство. Операторът публикува текста на настоящите Общи условия в сайта по начин, позволяващ съхранението и възпроизвеждането му.  

   Със зареждането, разглеждането, използването или запознаването по какъвто и да е начин със съдържанието на Сайта, Потребителят:

1. потвърждава, че се запознал със съдържанието на Общите условия, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва, като те имат силата на договор между него и Оператора;

2. декларира, че е дееспособно пълнолетно физическо лице;

В случай, че Потребителят не приема Общите условия, се задължава незабаво да преустанови използването на Сайта.

Дефиниции.

Чл. 2. Използваните в Общите условия термини ще имат следното значение:

1. „Доставчик“ - операторът или негов партньор.

2. „Партньор“ - лице, което по занятие продава стоки или предоставя услуги, сключило договор с Оператора, с който се определят условията за предлаганите от него стоки или услуги чрез Сайта на Оператора.

3. „Сайт“ - домейна http://store.wizzydeal.com и неговите поддомейни, представляващи онлайн платформа за предлагане на стоки и услуги, предоставяни от Доставчик на Потребителите на Сайта посредством публикуване на оферти.

4. "Потребител" – лице, осъществило достъп до Сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове, или използващо по какъвто и да е начин сайта, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

5. "Стока/Услуга" – конкретна стока или услуга, предлагана от Доставчик на Потребителите на Сайта от негово име или чрез Оператора.

6. „Поръчка“ – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Потребител и Доставчик, чрез който Потребителят заявява на Доставчика през Сайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта. 

7. „Договор“ - договор за покупко-продажба, сключен от разстояние посредством Сайта между Доставчик и Потребител за закупуване на предлагана на сайта Стока/Услуга, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Сайта.

Регистрация.

Чл.3. (1) Задължителни условия за ползване на услугите в Сайта е предварителната регистрацията на Потребителя и въвеждане на потребителското му име и парола.

(2) Регистрацията се осъществява чрез попълване от Потребителя на достъпен в реално време в интернет електронен формуляр, в който Потребителят доброволно въвежда информация, чрез която да бъде идентифициран и може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, адрес, електронен адрес, телефонен номер, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно предоставя при регистрацията или при ползване на услугите чрез Сайта. Предоставената от Потребителя информация може да бъде събирана и ползвана от Оператора. При непредоставяне на изискваните във формуляра лични данни и информация, Операторът може да откаже регистрация. 

(3) При съмнение, че информацията относно самоличността на Потребителя не е достатъчна или достоверна, Операторът може да изиска допълнителни доказателства за самоличност или да откаже регистрация. Във всеки момент Операторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

(4) С натискане на бутон „Регистрирай” Потребителят декларира, че е навършил 18-годишна възраст и информацията, която е предоставил е вярна и точна, както и че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

(5) Потребителят се задължава да актуализира незавабно представената информация по отношение на обстоятелствата, за които е настъпила промяна.

(6) В случай, че информацията съдържа неверни или непълни данни или при неактуализиране на настъпили промени, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията. 


Чл.4.(1) При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име и парола, чрез които да осъществява достъп до услугите в Сайта. В случай, че  потребителското име не е заето, получава потребителското име и паролата, които е заявил.

(2) Всеки Потребител разполага с уникално потребителско име, което не може да се използва от друго лице.

(3) Забранява се регистрацията под чуждо или измислено име. При съмнение, че са използвани чужди лични данни, Операторът може да откаже регистрация. Операторът не носи отговорност, ако потребителското име засяга права на трети лица, включително, но не само, правото на име на физическо лице и правото на фирма на юридическо лице, право на търговска марка, както и всякакви други права на интелектуална собственост.

(4) Потребителят е длъжен да положи дължимата грижа за запазване на паролата му в тайна и да не я разгласява на трети лица, както и да уведоми незабавно Операторът при възникнало съмнение или установен неправомерен достъп от друго лице до профила му. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, извършени от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име. Операторът не носи отговорност и не дължи възстановяване на средстава или възстановяване на други вреди, извършени чрез използването на потребителското име и парола, включително и когато действията не могат да се вменят във вина на Потребителя или са извършени в резултат на  неправомерни действия на трето лице.

(5) Едно лице има право само на една регистрация с едно потребителско име.

Стоки и услуги.

Чл. 5. (1) Предлаганите чрез Уебсайта стоки и/или услуги са с посочени основни характеристики, крайна цена в български лева (BGN), която не включва цаната за доставка.

(2) Всички изображения, публикувани на Сайта, са с цел да създадат представа за вида на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно с индивидуалните й белези. Допуска се някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта да не отговарят на външния вид на Стоката или да създават неточно или непълно впечатление за предлаганата Стока/Услуга. Операторът не носи отговорност за такива несъответствия.

(3) Основните характеристики, цените и изображенията на стоките и/или услугите могат да бъдат променяни от оператора или негов партньор по всяко време.

(4) Стоките се предлагат до изчерпване на количествата, независимо дали това е посочено изрично в Сайта.

(5) Предвид допустимост на технически грешки и предвид представянето на общи насочващи характеристики в изображенията и описанията на стоките и/или услугите е възможно  доставените стоки да не съответстват напълно на представените в Сайта.

Поръчка на стоки и услуги.

Чл. 6. (1) Потребителят заявява на Доставчика намерението си за закупуване на Стоки и/или услуги от Сайта като добавя избраните от него стоки и/или услуги в кошницата, следвайки указанията за изпращане на поръчка през Сайта, която се счита за направена (регистрирана) с потвърждението на поръчката от Доставчика. За потвърждението Доставчикът изпраща уведомление за регистрация на поръчката по електронен път на електронен адрес или по телефона на телефонен номер, посочени от Потребителя, което уведомление не съдържа волеизявление за приемане или ангажимент за изпълнение на  поръчката. Във всички случаи, при които Доставчикът няма да достави част или всички стоки или няма да изпълни частично или напълно услугите, заявени с поръчката, независимо от причината за това, е длъжен да уведоми потребителя, като отговорността му се ограничава до възстановяване на предварително получена за стоките и/или услугите цена. Преди потвърждението на поръчката, независимо че са поставени в кошницата, стоките и/или услугите не са запазени.

(2) Чрез регистрацията на Поръчка в Сайта, Потребителят се съгласява Доставчикът да се свърже с него по телефона или имейл, за да потвърди желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Доставчика срещу заплащане, както и в други случаи, свързани с направената поръчка. 

(3) Потребителят носи отговорност, че посочените данни в изпратената от него и потвърдена от доставчика поръчка са верни, пълни и точни. 

(4) Доставчикът има право да откаже направената поръчка, като уведомява Потребителя, с което поръчката се счита за анулирана. В този случай доставчикът и потребителят не носят отговорност и нямат право на каквото и да е обезщетение един спрямо друг, както и ако:

1. предоставените от Потребителя данни са неверни, непълни или неточни;

2. не са постъпили средства в сметката на Доставчика при онлайн плащания, въпреки че е наредена парична трансакция.

3. банката - издател на Потребителя откаже или по някаква причина не приеме трансакцията при онлайн плащания.

Договор.

Чл. 7. (1) Договорът между Доставчика и Потребителя се смята за сключен с получаването от Потребителя на уведомление за готовност за изпълнение на поръчката (изпращане на Стоката или изпълнение на Услугата), изпратено от Доставчика по електронен път на електронен адрес или по телефона чрез SMS на телефонен номер, посочени от Потребителя.

(2) Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без съгласието на Потребителя.

Право на отказ. Ограничения.

Чл. 8. (1) Потребителят може да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му от Доставчика, който се задължава да върне предплатената поръчка в 14-дневен срок, считано от датата, на която е получено уведомлението на Потребителя за отказа от Договора, както следва:

1. Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;

2. Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

(2) Доставчикът има право да забави възстановяването на сумата и да го нареди след получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

(3) Правото на отказа може да бъде упражнено чрез попълване на стандартен формуляр за упражняване правото на отказа, съгласно Приложение №1 и при условия, съгласно Приложение №2.

(4) Потребителят има право да бъде информиран и да получи обратно по сметката си в 7-дневен срок платената от него сума за Стока/ Услуга, когато Доставчикът е в невъзможност да достави Стоката/ Услугата, предварително платена от Потребителя. Срокът започва да тече от датата, на която Доставчикът е установил невъзможността или от датата, на която Потребителят е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

(5) Потребителят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

1. при доставка на Стоки, които имат кратък срок на годност или качествата им биха могли да бъдат влошени поради тяхното естество;

2. при доставка на запечатани стоки, които след доставката са разпечатани и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето или целостта на Стоката;

3. при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

4. при доставка на запечатани видеозаписи, звукозаписи или компютърен софтуер, които след доставката са разпечатани;

5. при услуга, която е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика;

6. при доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Плащане.

Чл. 9. (1) Обявените в Сайта цени на Стоките и Услугите са крайни в български лева (BGN) и включват ДДС и всички данъци и такси, но не включват цаната за доставка.

(2) В случай на онлайн плащания или плащания чрез банков превод или в банка, Доставчикът не носи отговорност за разходи, свързани с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя по повод на трансакцията, включително при обмен на валута, прилагани от банката - издател на картата, когато валутата е различна от BGN. Всички плащания са единствено за сметка на Потребителя.

(3) При издаване на проформа фактура цената, начинът и срокът за плащане са посочени в Поръчката.

(4) Потребителят е длъжен да предостави пълната информация, необходима за издаването на фактура от Доставчика, който на база на получената информация я съставя за поръчаните, платени и доставени Стоки/ Услуги. Потребителят дава съгласието си да получи фактурата заедно със Стоката, както и по електронен път на електронния адрес, който е посочил при регистрацията. Операторът няма задължение да издава и заплаща стойността по фактури плащания, свързани със закупуването на Стоки и/или Услуги, предлагани от негови партньори.

Доставка.

Чл. 10. (1) Заявените с поръчката и заплатени от Потребителя Стоки му се доставят чрез куриер на посочен от него адрес или в офис на куриера само на територията на Република България срещу заплащане съобразно стандартната тарифа на куриера. 

(2) Условията на доставката, включително срока на доставка, са определени от куриера и Операторът не носи отговорност, свързана с тях, включително, но не само доставка на стока или предоставянето на услуга на посочена конкретна дата или за посочен времеви период и не дължи обезщетение в случай на забава или неспазване на датата/периода, обявени за доставка.

(3) Доставчикът осигурява съпътстващите Стоката документи и опаковането й по подходящ съобразно естеството й начин.

Гаранция.

Чл. 11. Доставчикът предлага Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора съобразно законодателството и гаранционната политика на производителя или официалния дистрибутор на Стоката, с изключение на стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция (книги, козметика, играчки и др.).


Потребителят може да получи гаранционен сертификат с детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок, при доставката на Стоката, която има гаранция.

В случай, че потребителят не уведоми Оператора за липсата на гаранционния сертификат в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, ще се счита, че такъв е бил предоставен от доставчика.

Съобщения.

Чл.12. Потребителят се съгласява да получава от Оператора или негови партньори търговски съобщения на електронния си адрес, посочен при регистрацията,  включително чрез SMS, с които да бъде  информиран относно предлагани от Оператора или търговски партньори стоки и/или услуги, за провеждани анкети, запитвания и др. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Оператора, свързани с негоwi дружества или негови партньори.

Допълнителни права и задължения.

Чл.13. Операторът е регистриран като администратор на лични данни, като събира и обработва необходимите лични данни на Потребителя. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Организаторът да събира, обработва и съхранява личните му данни и информацията за него при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и тези данни и информация да бъдат използвани за предлагане на стоки и/или услуги, за промоционални цели, организиране на анкети, запитвания, статистически анализи и проучвания, директен маркетинг и други, които не пораждат задължения за Оператора. 

Чл.14. (1) Освен в изрично предвидените в Общите условия случаи, Операторът има право по своя преценка и без предупреждение да прекрати регистрацията и да заличи потребителското име на Потребителя, да спре или ограничи достъпа на Потребителя до Сайта включително и при съмнение за неизпълнение на предвидените в настоящите Общи условия изисквания или на норми на българското законодателство. Регистрацията се счита за прекратена при преустановяване на дейността на Оператора или прекратяване на поддържането на Сайта. 

(2) Във всички случаи на прекратяване на регистрацията Операторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица в резултат на гореописаните действия.

Чл.15. Операторът има право да поставя на всяка от страниците на Сайта, рекламни и/или информационни карета, банери и надписи за стоките и/или услугите, за наличността им, за предлаганите от него или негови партньори промоции, електронни препратки, включително да изпраща съобщения до Потребителя, свързани с тях, като не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията и на страници, препращащи към уебсайтове, които не се администрират от Оператора.

Чл.16. Правата на интелектуална собственост върху бази данни, публикувано съдържание и материали - обекти на интелектуална собственост, разположени на Сайта, принадлежат на Оператора или на лице, предоставило право на използването им, и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Не се допуска съхраняване, възпроизвеждане, разпространение, както и всякакви други действия с обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на Оператора.

Отговорност.

Чл. 17. (1) Операторът не носи отговорност за претърпените от Потребителя или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Оператора.

(2) Във всички останали случаи отговорността на Оператора се ограничава до стойността на Стоката, заявена в поръчката и заплатена от Потребителя.

        (3) Операторът може по всяко време да ограничи достъпа на Потребителя до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако прецени, че това би нанесло вреда на Оператора. В този случай, Потребителят има право да бъде  информиран относно причините за ограничението, като Операторът не носи отговорност за вреди, понесени от Потребителя, независимо от основателността на решението.

(4) Операторът няма задължението да контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва услугите, за верността и актуалността на предоставените от Потребителя или трето лице данни, за съдържанието на възложени му публикации, за печатни грешки, както и за всяка информация, достъпна включително чрез електронна препратка или съхранявана на сървъра/ите му.

(5) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните чрез Сайта услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност и се съгласява, че Операторът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя вреди, освен ако са умишлено причинени от Оператора.

Чл.18. Операторът не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на услугите на Сайта извън територията на Република България или когато достъпът до Сайта е ограничен включително, но не само от технически неизправности, нарушено телекомуникационно обслужване или интернет свързаност, профилактика на Сайта. В случай, че Потребителят ползва услугите извън територията на Република България, той носи цялата отговорност за спазване на приложимото местно законодателство, съобразно с мястото на ползването им.

Други.

Чл.19.(1) Предвид възможността за изменение във вида и обхвата на услугите, тяхното допълване и подобряване, както и при законодателни и икономически промени, Операторът има право едностранно да променя настоящите Общи условия. При всяка промяна в тях, Организаторът се задължава да информира потребителите чрез публикуването им в Сайта, като Потребителят се съгласява, че промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители. Всички изявления на Оператора, във връзка с изменението на Общите условия, както и други, могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя.

(2) Потребителят има право с изрично писмено волеизявление до Оператора да не приеме промените в Общите условия, като договорът автоматично се счита за прекратен и Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията и достъпа до Сайта на Потребителя.

(4) При липса на изрично писмено волеизявление за неприемане на промените в Общите условия, счита се, че Потребителят е съгласен с тях, след като е посетил Сайта чрез потребителското си име. 

Чл.20.(1) Във връзка с приложението на настоящите Общи условия, Операторът може да приема Указания и Допълнителни условия, свързани с приложението на настоящите Общи условия, с ползването на определен вид услуги, които влизат в действие по реда, предвиден за промени в Общите условия. 

(2) В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да въвлече в недействителност други клаузи, отделни части или целите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

(3) За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 

тел.: (02) 940 20 46 

факс: (02) 940 36 40 

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg 


(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg